Singles matches played by Łl4hky3y Mjafx73q

First name Mjafx73q
Last name Łl4hky3y
Associated to Rasz Carrom Klub
Federated with Polish Carrom Association
Direct matches 7 won (58%), 4 losts (33%) and 1 tied (8%)
Opponents
Opponent Matches Coins
Number Won % Lost % Tied % + - Diff
Ayqgiala Bragnwgy 1 1 100% 0 0% 0 0% 25 4 21
Bvafrmbq Jqae5jna 1 0 0% 1 100% 0 0% 13 20 -7
K6afjjzq Tpqgd2iy 1 1 100% 0 0% 0 0% 21 0 21
Kjagm4gq Fsefkbvy 1 1 100% 0 0% 0 0% 19 3 16
K54g44yq Mamf3zzy 1 1 100% 0 0% 0 0% 12 9 3
Mguf2n3i Miqgkahq 1 0 0% 1 100% 0 0% 8 19 -11
Mmufh7vi As4f2yay 1 1 100% 0 0% 0 0% 15 6 9
Peyfvz3a Pyqfk5xi 1 1 100% 0 0% 0 0% 8 4 4
Syafmpxi Otifst7q 1 0 0% 1 100% 0 0% 12 21 -9
Slugm2ji Dqufmpwy 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 16 -16
Sdugg6hq D4qer7rq 1 1 100% 0 0% 0 0% 19 0 19
Wfqgc2gq Ksyflfvy 1 0 0% 0 0% 1 100% 13 13 0