MČR Letohrad 2018

Mistrovství ČR 2018

Date 10-06-2018
Club Czech Carrom Association
Location Letohrad
Duration 57 minutes
System Swiss
Coupling method Cross ranking order
Delay top players pairing 1 turn
Delay compatriots pairing No
Final 1st/2nd place, single match
Bounty-giving method Centesimal bounties
Rating CZ rating
Players 24
Rounds 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (pdf, xlsx)
Matches played by Čgehvhmq Rpmfn3vi
# Competitors Score
1 Sbifwt4a Phafbdui “Šwqfqceq” Čgehvhmq Rpmfn3vi 25 0
2 Čmagqgsq Mcygayey Čgehvhmq Rpmfn3vi 25 6
3 T4egcusy Zjyfuwaa “Sxeevbpi” Čgehvhmq Rpmfn3vi 23 4
4 Pavela Jirka “Tlegy” Čgehvhmq Rpmfn3vi 16 8
5 Paqgm2iy Mdyf5f5a Čgehvhmq Rpmfn3vi 25 0
6 Aeyfr54q S2iffjzi Čgehvhmq Rpmfn3vi 25 4
7 Pcafm7ty Ld4f64by Čgehvhmq Rpmfn3vi 25 5